نویسنده = جبار فلاحی
بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی علوفه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 491-499

10.22067/jag.v3i4.14906

علی اصغر محمد آبادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ جبار فلاحی؛ زینت برومند رضازاده


اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 84-93

10.22067/jag.v3i1.9973

علی اصغر محمد آبادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ جبار فلاحی


اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک

دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 266-276

10.22067/jag.v2i2.7632

رستم یزدانی بیوکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کوچکی؛ محمد بهزاد امیری؛ جبار فلاحی؛ رضا دیهیم فرد