نویسنده = حمید رضا توکلی کاخکی
ارزیابی بیلان نیتروژن در نظام‌های زراعی تولید گندم(Triticum aestivum L.) ایران

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 523-540

10.22067/jag.v12i3.74308

حمید رضا توکلی کاخکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ محسن جهان؛ علیرضا بهشتی


ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 699-718

10.22067/jag.v10i3.54239

حمید رضا توکلی کاخکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ علیرضا بهشتی


ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-14

10.22067/jag.v9i1.22431

مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ حمید رضا توکلی کاخکی؛ مهدیه سلطانی


ضدعفونی بذر گندم و تأثیر آن بر شاخص های قدرت بذر از منظر زیست محیطی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 168-174

10.22067/jag.v2i1.7616

حمید رضا توکلی کاخکی؛ علیرضا بهشتی