نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزوسپیریلوم ارزیابی شاخص‌های رقابتی و عملکرد کشت مخلوط تریتیکاله(× Triticosecale Wittmack) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر کود زیستی- آلی در شرایط تنش ‌آبی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 403-425]

ا

 • الگوی کشت اثر روش کشت و کمپوست بقایای نیشکر (Saccharum officinarum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) و برخی خصوصیات خاک [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 263-276]
 • اندازه زئولیت تأثیر نوع و میزان مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceaum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 223-238]

ب

 • باغبانی تهیه نقشه‌های پراکنش سطح زیرکشت گیاهان باغی و زراعی در سطح کشوری برای ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 75-88]
 • بالنگو ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد دانه پنج توده بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط دیم منطقه خرم‌آباد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-29]
 • بانک داده تهیه نقشه‌های پراکنش سطح زیرکشت گیاهان باغی و زراعی در سطح کشوری برای ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 75-88]
 • بهره‌وری سیستم ارزیابی شاخص‌های رقابتی و عملکرد کشت مخلوط تریتیکاله(× Triticosecale Wittmack) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر کود زیستی- آلی در شرایط تنش ‌آبی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 403-425]

پ

 • پتانسیل گرمایش جهانی ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌محیطی دو سامانه کشت مجدد و راتون برنج (Oryza sativa L.) بر مبنای ارزیابی چرخه حیات [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 381-401]
 • پروتکل گیگا برآورد عملکرد برخی از محصولات زراعی دیم در اراضی آبی زراعی و باغی فعلی کشور [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 301-317]

ت

 • تاریخ کاشت تحلیل فنولوژی و تولید خالص اکولوژیک زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از مدل AEZ در شرایط نیمه‌گرمسیری جنوب استان کرمان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 209-221]
 • تثبیت بیولوژیکی نیتروژن اثر رقابت بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بهره‌وری در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L) Merrill) و ارزن (Panicum miliaceum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 337-357]
 • تجدید‌پذیری ارزیابی وضعیت پایداری در بوم‌نظام‌های زراعی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان کلاله، استان گلستان) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 319-335]
 • تخمین عملکرد تحلیل فنولوژی و تولید خالص اکولوژیک زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از مدل AEZ در شرایط نیمه‌گرمسیری جنوب استان کرمان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 209-221]
 • ترسیب کربن ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در کشت‌بوم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 277-299]
 • تنوع زیستی ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در کشت‌بوم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 277-299]
 • تولید اکسیژن ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در کشت‌بوم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 277-299]
 • تولید اکولوژیک ناخالص تحلیل فنولوژی و تولید خالص اکولوژیک زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از مدل AEZ در شرایط نیمه‌گرمسیری جنوب استان کرمان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 209-221]

ح

 • حبوبات برآورد عملکرد برخی از محصولات زراعی دیم در اراضی آبی زراعی و باغی فعلی کشور [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 301-317]

خ

 • خدمات تأمینی ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در کشت‌بوم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 277-299]
 • خدمات حمایتی ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در کشت‌بوم گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 277-299]
 • خصوصیات زراعی بررسی تعاملات بین‌گونه‌ای بخش بالایی در کشت مخلوط گیاه سویا (Glycine max (L) Merrill) و دان‌سیاه (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 239-261]
 • خوزستان اثر روش کشت و کمپوست بقایای نیشکر (Saccharum officinarum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) و برخی خصوصیات خاک [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 263-276]

د

 • درصد ماده آلی خاک اثر روش کشت و کمپوست بقایای نیشکر (Saccharum officinarum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) و برخی خصوصیات خاک [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 263-276]
 • دماهای‌ ویژه تعیین دماهای کاردینال و واکنش فتوپریودی مراحل مختلف نموی لاین‌های کینوا ( Chenopodium quioa L.) با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 191-208]
 • دی اکسید کربن واکنش رشد و عملکرد رقم گندمِ میهن به اثرات تغییر اقلیم در دو منطقه کرمان و اردبیل [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]

ر

 • رژیم‌های آبیاری بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبتی و تلقیح با قارچ میکوریزا بر جذب عناصر غذایی، کارآیی مصرف آب و عملکرد گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 359-380]
 • رطوبت خاک ارزیابی کارایی تکنیک موانع شطرنجی کلش برنج (Oryza sativa L.) بر نگهداشت رطوبتی، میزان 2CO و جمعیت میکروبی خاک [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]
 • رقم گیلانه اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر شاخص سطح برگ و عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری متفاوت [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 139-152]
 • ریزمقیاس نمایی واکنش رشد و عملکرد رقم گندمِ میهن به اثرات تغییر اقلیم در دو منطقه کرمان و اردبیل [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]

ز

 • زراعت تهیه نقشه‌های پراکنش سطح زیرکشت گیاهان باغی و زراعی در سطح کشوری برای ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 75-88]
 • زمان حرارتی تعیین دماهای کاردینال و واکنش فتوپریودی مراحل مختلف نموی لاین‌های کینوا ( Chenopodium quioa L.) با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 191-208]

س

 • سامانه‌های تولید ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌محیطی دو سامانه کشت مجدد و راتون برنج (Oryza sativa L.) بر مبنای ارزیابی چرخه حیات [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 381-401]
 • سری جایگزینی اثر ترکیب‌های کشت مخلوط سه‌گانه تأخیری چغندرقند (Beta vulgaris L.)، نخود (Cicer arietinum L.) و ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 153-168]
 • سلامت انسان ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌محیطی دو سامانه کشت مجدد و راتون برنج (Oryza sativa L.) بر مبنای ارزیابی چرخه حیات [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 381-401]
 • سناریو واکنش رشد و عملکرد رقم گندمِ میهن به اثرات تغییر اقلیم در دو منطقه کرمان و اردبیل [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • سوخت فسیلی ارزیابی وضعیت پایداری در بوم‌نظام‌های زراعی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان کلاله، استان گلستان) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 319-335]
 • سودوموناس ارزیابی شاخص‌های رقابتی و عملکرد کشت مخلوط تریتیکاله(× Triticosecale Wittmack) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر کود زیستی- آلی در شرایط تنش ‌آبی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 403-425]

ش

 • شاخص برداشت ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد دانه پنج توده بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط دیم منطقه خرم‌آباد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-29]
 • شاخص سطح برگ ارزیابی مدل DSSAT-CROPGRO-Canola برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در منطقه کرج [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 51-74]
 • شاخص سطح برگ اثر رقابت بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بهره‌وری در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L) Merrill) و ارزن (Panicum miliaceum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 337-357]
 • شاخص‌های امرژی ارزیابی وضعیت پایداری در بوم‌نظام‌های زراعی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان کلاله، استان گلستان) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 319-335]
 • شالیزار اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر شاخص سطح برگ و عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری متفاوت [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 139-152]
 • شلتوک ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌محیطی دو سامانه کشت مجدد و راتون برنج (Oryza sativa L.) بر مبنای ارزیابی چرخه حیات [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 381-401]

ض

 • ضرایب ژنتیکی ارزیابی مدل DSSAT-CROPGRO-Canola برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در منطقه کرج [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 51-74]

ط

 • طول‌ روز ویژه تعیین دماهای کاردینال و واکنش فتوپریودی مراحل مختلف نموی لاین‌های کینوا ( Chenopodium quioa L.) با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 191-208]

ع

 • علوفه پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد یونجه (Medicago sativa L.) در ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 169-189]
 • عملکرد اسانس کاربرد قارچ میکوریز (Rhizophagus intraradices) و کود نیتروژنه در رژیم‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات کمّی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 89-118]
 • عملکرد بیولوژیک اثر روش کشت و کمپوست بقایای نیشکر (Saccharum officinarum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) و برخی خصوصیات خاک [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 263-276]
 • عملکرد روغن ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد دانه پنج توده بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط دیم منطقه خرم‌آباد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-29]
 • عملکرد قابل دستیابی برآورد عملکرد برخی از محصولات زراعی دیم در اراضی آبی زراعی و باغی فعلی کشور [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 301-317]
 • عملکرد کمّی و کیفی تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی موسیر ایرانی(Allium hirtifulium) [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 31-49]
 • عملکرد موسیلاژ ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد دانه پنج توده بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط دیم منطقه خرم‌آباد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-29]
 • عوامل محیطی تعیین دماهای کاردینال و واکنش فتوپریودی مراحل مختلف نموی لاین‌های کینوا ( Chenopodium quioa L.) با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 191-208]
 • عیار قند اثر ترکیب‌های کشت مخلوط سه‌گانه تأخیری چغندرقند (Beta vulgaris L.)، نخود (Cicer arietinum L.) و ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 153-168]

غ

 • غلات برآورد عملکرد برخی از محصولات زراعی دیم در اراضی آبی زراعی و باغی فعلی کشور [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 301-317]
 • غلات تأثیر نوع و میزان مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceaum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 223-238]
 • غلات و حبوبات ارزیابی شاخص‌های رقابتی و عملکرد کشت مخلوط تریتیکاله(× Triticosecale Wittmack) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر کود زیستی- آلی در شرایط تنش ‌آبی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 403-425]

ف

 • فرسایش خاک ارزیابی وضعیت پایداری در بوم‌نظام‌های زراعی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان کلاله، استان گلستان) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 319-335]
 • فشار محیطی ارزیابی وضعیت پایداری در بوم‌نظام‌های زراعی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان کلاله، استان گلستان) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 319-335]
 • فشرده‌سازی اکولوژیک اثر ترکیب‌های کشت مخلوط سه‌گانه تأخیری چغندرقند (Beta vulgaris L.)، نخود (Cicer arietinum L.) و ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 153-168]
 • فعالیت کل میکروبی خاک اثر رقابت بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بهره‌وری در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L) Merrill) و ارزن (Panicum miliaceum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 337-357]
 • فعالیت میکروبی خاک ارزیابی کارایی تکنیک موانع شطرنجی کلش برنج (Oryza sativa L.) بر نگهداشت رطوبتی، میزان 2CO و جمعیت میکروبی خاک [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]
 • فنولوژی پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد یونجه (Medicago sativa L.) در ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 169-189]

ق

 • قارچ همزیست بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبتی و تلقیح با قارچ میکوریزا بر جذب عناصر غذایی، کارآیی مصرف آب و عملکرد گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 359-380]

ک

 • کارایی مصرف نور بررسی تعاملات بین‌گونه‌ای بخش بالایی در کشت مخلوط گیاه سویا (Glycine max (L) Merrill) و دان‌سیاه (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 239-261]
 • کشاورزی پایدار کاربرد قارچ میکوریز (Rhizophagus intraradices) و کود نیتروژنه در رژیم‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات کمّی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 89-118]
 • کشاورزی پایدار تأثیر نوع و میزان مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceaum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 223-238]
 • کلروفیل ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد دانه پنج توده بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط دیم منطقه خرم‌آباد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-29]
 • کمبود آب کاربرد قارچ میکوریز (Rhizophagus intraradices) و کود نیتروژنه در رژیم‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات کمّی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 89-118]
 • کود آلی اثر روش کشت و کمپوست بقایای نیشکر (Saccharum officinarum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) و برخی خصوصیات خاک [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 263-276]
 • کود دامی تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی موسیر ایرانی(Allium hirtifulium) [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 31-49]
 • کود زیستی کاربرد قارچ میکوریز (Rhizophagus intraradices) و کود نیتروژنه در رژیم‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات کمّی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 89-118]
 • کود زیستی تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی موسیر ایرانی(Allium hirtifulium) [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 31-49]
 • کیفیت اکوسیستم ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌محیطی دو سامانه کشت مجدد و راتون برنج (Oryza sativa L.) بر مبنای ارزیابی چرخه حیات [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 381-401]

گ

 • گرمایش جهانی واکنش رشد و عملکرد رقم گندمِ میهن به اثرات تغییر اقلیم در دو منطقه کرمان و اردبیل [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • گیاهان دارویی تحلیل فنولوژی و تولید خالص اکولوژیک زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از مدل AEZ در شرایط نیمه‌گرمسیری جنوب استان کرمان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 209-221]

م

 • محصول سیب‌زمینی بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبتی و تلقیح با قارچ میکوریزا بر جذب عناصر غذایی، کارآیی مصرف آب و عملکرد گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 359-380]
 • مدل‌سازی ارزیابی مدل DSSAT-CROPGRO-Canola برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در منطقه کرج [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 51-74]
 • مدل‌سازی تعیین دماهای کاردینال و واکنش فتوپریودی مراحل مختلف نموی لاین‌های کینوا ( Chenopodium quioa L.) با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 191-208]
 • مدل‌سازی برآورد عملکرد برخی از محصولات زراعی دیم در اراضی آبی زراعی و باغی فعلی کشور [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 301-317]
 • مدل‌های گیاهان زراعی پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد یونجه (Medicago sativa L.) در ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 169-189]
 • مدیریت آبیاری اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر شاخص سطح برگ و عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری متفاوت [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 139-152]
 • مراحل نموی ارزیابی مدل DSSAT-CROPGRO-Canola برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در منطقه کرج [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 51-74]
 • معدنی شدن کربن ارزیابی کارایی تکنیک موانع شطرنجی کلش برنج (Oryza sativa L.) بر نگهداشت رطوبتی، میزان 2CO و جمعیت میکروبی خاک [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]
 • منتول کاربرد قارچ میکوریز (Rhizophagus intraradices) و کود نیتروژنه در رژیم‌های مختلف آبیاری بر خصوصیات کمّی و کیفی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 89-118]
 • مهندسی اکولوژیک ارزیابی کارایی تکنیک موانع شطرنجی کلش برنج (Oryza sativa L.) بر نگهداشت رطوبتی، میزان 2CO و جمعیت میکروبی خاک [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]
 • مواد جاذب رطوبت بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبتی و تلقیح با قارچ میکوریزا بر جذب عناصر غذایی، کارآیی مصرف آب و عملکرد گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 359-380]
 • میانگین وزنی قطر ذرات ارزیابی کارایی تکنیک موانع شطرنجی کلش برنج (Oryza sativa L.) بر نگهداشت رطوبتی، میزان 2CO و جمعیت میکروبی خاک [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 119-137]

ن

 • نسبت برابری زمین اثر رقابت بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بهره‌وری در کشت مخلوط سویا (Glycine max (L) Merrill) و ارزن (Panicum miliaceum L.) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 337-357]
 • نسبت برابری زمین بررسی تعاملات بین‌گونه‌ای بخش بالایی در کشت مخلوط گیاه سویا (Glycine max (L) Merrill) و دان‌سیاه (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 239-261]
 • نسبت برابری زمین اثر ترکیب‌های کشت مخلوط سه‌گانه تأخیری چغندرقند (Beta vulgaris L.)، نخود (Cicer arietinum L.) و ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 153-168]
 • نقشه SPAM تهیه نقشه‌های پراکنش سطح زیرکشت گیاهان باغی و زراعی در سطح کشوری برای ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 75-88]
 • نقشه کاربری اراضی تهیه نقشه‌های پراکنش سطح زیرکشت گیاهان باغی و زراعی در سطح کشوری برای ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 75-88]
 • نیاز آبی پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد یونجه (Medicago sativa L.) در ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 169-189]

و

 • ورمی‌کمپوست تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی موسیر ایرانی(Allium hirtifulium) [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 31-49]
 • وزن هزار دانه ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد دانه پنج توده بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) در شرایط دیم منطقه خرم‌آباد [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 17-29]

ه

 • همیاری دو جانبه بررسی تعاملات بین‌گونه‌ای بخش بالایی در کشت مخلوط گیاه سویا (Glycine max (L) Merrill) و دان‌سیاه (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 239-261]