نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون من- کندال ارزیابی و پهنه‏بندی کارآیی مصرف آب در استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 69-94]
 • آنتوسیانین تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 633-647]

ا

 • اجزای عملکرد رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت(Zea mays) با استفاده از کشت مخلوط تأخیری با کلزا(Brassica napus L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 35-51]
 • اجزای عملکرد واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌روی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 95-113]
 • ارزیابی اثرات چرخه حیات بررسی اثرات زیست‌محیطی کشت سویا (Glycine max (L.) Merril) در مناطق شرقی و مرکزی استان مازندران با رویکرد ارزیابی چرخه حیات [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 309-330]
 • ارزیابی چرخه زندگی بررسی مؤلفه‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی در سامانه‌های مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌ زندگی در مازندران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 429-448]
 • ارزیابی چندمعیاره تحلیل چندمعیاره مکانی تناسب اکولوژیک اراضی حوضه نازلوچای برای کاربری زراعت آبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 219-233]
 • ازتوباکتر ارزیابی کاربرد بیوچار به‌همراه کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) در کشاورزی اکولوژیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 561-578]
 • اسانس ارزیابی کارآیی کودهای دامی در تولید گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis L.) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 449-466]
 • اسانس بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکردی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پریلا ارغوانی (Perilla frutescens var. crispa) در سه مکان مختلف کشت [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 549-560]
 • اصلاحگر خاک تأثیر بیوچار، ازتوباکتر و هم‌زیستی میکوریزایی بر عملکرد، محتوای عناصر غذایی و خصوصیات فیتوشیمیایی توتون (Nicotiana tabacum L.) گرمخانه‌ای [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 345-361]
 • افزایش عملکرد واکاوی خلاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در منطقه خرمشهر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 275-289]
 • الگوی کاشت ارزیابی تراکم، زیست‌توده و تنوع زیستی علف‌های هرز در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (Lobularia maritima (L.) Desv.) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 379-397]
 • انتشار گازهای گلخانه‌ای تحلیل پایداری نظام تولید گندم (Triticum aestivum L.)و جو (Hordeum vulgare L.) دیم در ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 133-157]

ب

 • برنامه‌‌ریزی غیرخطی برآورد ردپای آب و آب مجازی برای تعیین الگوی کشت بهینه؛ مطالعه موردی: شهرستان‌های قائنات و زیرکوه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-191]
 • بقایای کلزا بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم Triticum aestivum L.)) و تغییرات کربن آلی و نیتروژن خاک در تناوب زراعی سه ساله [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 205-217]
 • بهره وری سیستم ارزیابی زراعی و اقتصادی نظام‌های کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) با دو گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و سیر (Allium sativum) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 467-484]
 • بهره‌وری نیتروژن اثر بایوچار،کود نیتروژن و باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم بر شاخص‌های کارایی مصرف نیتروژن گیاه برنج در شرایط آبیاری غرقاب و متناوب [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 649-669]
 • بی‌خاکورزی بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم Triticum aestivum L.)) و تغییرات کربن آلی و نیتروژن خاک در تناوب زراعی سه ساله [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 205-217]

پ

 • پایداری ارزیابی ردپای اکولوژیکی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 399-413]
 • پایداری تحلیل میزان مصرف آب و انرژی و اثرات محیط زیستی تولید محصولات کشاورزی در دشت میاندربند استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 693-712]
 • پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) تحلیل میزان مصرف آب و انرژی و اثرات محیط زیستی تولید محصولات کشاورزی در دشت میاندربند استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 693-712]
 • پروتئین تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 633-647]
 • پروتئین دانه اثر سیستم‌های خاکورزی و منابع مختلف کودی بر صفات رشدی، عملکرد و بازده اقتصادی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 251-274]
 • پروتئین دانه بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 671-691]
 • پنجه بارور واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌روی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 95-113]

ت

 • تحلیل عاملی استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد هم‌زمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 509-529]
 • تحلیل مکانی تحلیل چندمعیاره مکانی تناسب اکولوژیک اراضی حوضه نازلوچای برای کاربری زراعت آبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 219-233]
 • تراکم بوته بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) و وزن و ارتفاع بوته کاهو (Lactuca sativa L.) تحت تأثیر نیتروژن و نسبت‎های مختلف کشت مخلوط [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-171]
 • تراکم کاشت شبیه‌سازی مراحل فنولوژیک و طول دوره رشد سورگوم (Sorghum bicolor L.) دانه‌ای با استفاده از مدل SSM-iSorghum (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 713-729]
 • ترسیب کربن ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم‏نظام‏های باغچه‏ای برخی مناطق استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی در استان قم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 617-632]
 • تک‌کشتی بررسی عملکرد و شاخص های کارآیی مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط سه‌گانه خیار (Cucumis sativus)، لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris) و گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 291-307]
 • تله گودالی مطالعه فراوانی و تنوع زیستی بندپایان ماکروفون خاک در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) آبی و دیم استان ایلام [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 331-343]
 • تنش آبی تأثیر تراکم و آبیاری بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Monch) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 193-204]
 • تنش خشکی استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد هم‌زمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 509-529]
 • تنش خشکی واکنش بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و شیرازی (Lallemantia royleana) تلقیح شده به قارچ مایکوریزا در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 731-750]
 • تنوع گونه‌ای مطالعه فراوانی و تنوع زیستی بندپایان ماکروفون خاک در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) آبی و دیم استان ایلام [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 331-343]
 • توسعه ارزیابی ردپای اکولوژیکی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 399-413]
 • توسعه پایدار ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم‏نظام‏های باغچه‏ای برخی مناطق استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • تولید پتانسیل واکاوی خلاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در منطقه خرمشهر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 275-289]
 • تیتی‌کاکا بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 671-691]

ح

 • حبوبات اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی (Agaricus bisporus Imbach.) بر رشد، عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط قطع آبیاری در مرحله تشکیل غلاف [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 235-249]
 • حفاظت ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم‏نظام‏های باغچه‏ای برخی مناطق استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • حفظ بقایا تأثیر مدیریت بقایای برنج بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمّی و کیفی ارقام کلزا(Brassica napus) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 769-782]

خ

 • خارمریم بررسی اثر قارچ مایکوریزا، ورمی‌کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و عملکردی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 531-548]

د

 • داده‌های هواشناسی شبیه‌سازی مراحل فنولوژیک و طول دوره رشد سورگوم (Sorghum bicolor L.) دانه‌ای با استفاده از مدل SSM-iSorghum (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 713-729]
 • درصد پروتئین تأثیر مدیریت بقایای برنج بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمّی و کیفی ارقام کلزا(Brassica napus) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 769-782]
 • درصد روغن تأثیر مدیریت بقایای برنج بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمّی و کیفی ارقام کلزا(Brassica napus) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 769-782]

ر

 • ردپای آب آبی برآورد ردپای آب و آب مجازی برای تعیین الگوی کشت بهینه؛ مطالعه موردی: شهرستان‌های قائنات و زیرکوه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-191]
 • ردپای آب سبز برآورد ردپای آب و آب مجازی برای تعیین الگوی کشت بهینه؛ مطالعه موردی: شهرستان‌های قائنات و زیرکوه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-191]
 • ردپای آب سفید برآورد ردپای آب و آب مجازی برای تعیین الگوی کشت بهینه؛ مطالعه موردی: شهرستان‌های قائنات و زیرکوه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-191]
 • ردپای اکولوژیک تحلیل پایداری نظام تولید گندم (Triticum aestivum L.)و جو (Hordeum vulgare L.) دیم در ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 133-157]
 • ردپای غذا ارزیابی ردپای اکولوژیکی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 399-413]
 • رزمارینیک اسید بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکردی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پریلا ارغوانی (Perilla frutescens var. crispa) در سه مکان مختلف کشت [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 549-560]
 • رطوبت نسبی اثر کود زیستی نیتروکسین بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 485-507]
 • روش بلانی-کریدل ارزیابی و پهنه‏بندی کارآیی مصرف آب در استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 69-94]

ز

 • زعفران برآورد ردپای آب و آب مجازی برای تعیین الگوی کشت بهینه؛ مطالعه موردی: شهرستان‌های قائنات و زیرکوه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-191]
 • زیست‌توده گیاهی ارزیابی کارآیی کودهای دامی در تولید گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis L.) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 449-466]

س

 • سالیسیلیک اسید استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد هم‌زمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 509-529]
 • سامانه ارگانیک بررسی مؤلفه‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی در سامانه‌های مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌ زندگی در مازندران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 429-448]
 • سامانه کم‌نهاده بررسی مؤلفه‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی در سامانه‌های مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌ زندگی در مازندران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 429-448]
 • سری افزایشی بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) و وزن و ارتفاع بوته کاهو (Lactuca sativa L.) تحت تأثیر نیتروژن و نسبت‎های مختلف کشت مخلوط [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-171]
 • سناریوهای RCP برآورد نیاز آبی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تأثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 751-768]
 • سنتینل- 2 مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 579-599]
 • سن‌های قرمز مطالعه فراوانی و تنوع زیستی بندپایان ماکروفون خاک در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) آبی و دیم استان ایلام [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 331-343]
 • سوپرجاذب استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد هم‌زمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 509-529]
 • سودمندی ارزیابی زراعی و اقتصادی نظام‌های کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) با دو گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و سیر (Allium sativum) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 467-484]
 • سودوموناس ارزیابی کاربرد بیوچار به‌همراه کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) در کشاورزی اکولوژیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 561-578]
 • سوزاندن بقایا تأثیر مدیریت بقایای برنج بر خصوصیات رشدی، عملکرد کمّی و کیفی ارقام کلزا(Brassica napus) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 769-782]
 • سوسک‌ها مطالعه فراوانی و تنوع زیستی بندپایان ماکروفون خاک در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) آبی و دیم استان ایلام [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 331-343]
 • سولفات پتاسیم تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 633-647]
 • سیس‌پینوکامفون تأثـیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-68]

ش

 • شاخص برداشت رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت(Zea mays) با استفاده از کشت مخلوط تأخیری با کلزا(Brassica napus L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 35-51]
 • شاخص برداشت بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و سولفات مس بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 115-132]
 • شاخص برداشت بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) و وزن و ارتفاع بوته کاهو (Lactuca sativa L.) تحت تأثیر نیتروژن و نسبت‎های مختلف کشت مخلوط [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-171]
 • شاخص تنوع ارزیابی تراکم، زیست‌توده و تنوع زیستی علف‌های هرز در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (Lobularia maritima (L.) Desv.) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 379-397]
 • شاخص تنوع سیمپسون ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم‏نظام‏های باغچه‏ای برخی مناطق استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • شاخص تنوع شانون ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم‏نظام‏های باغچه‏ای برخی مناطق استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-18]
 • شاخص سطح برگ تأثیر تراکم و آبیاری بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Monch) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 193-204]
 • شاخص سطح برگ بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و سطوح بقایا در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 415-427]
 • شاخص سطح برگ بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 671-691]
 • شاخص سلامت انسان بررسی اثرات زیست‌محیطی کشت سویا (Glycine max (L.) Merril) در مناطق شرقی و مرکزی استان مازندران با رویکرد ارزیابی چرخه حیات [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 309-330]
 • شاخص‌های آماری واسنجی و تعیین اعتبار مدل WOFOST برای پیش‌بینی فنولوژی و عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 601-615]
 • شبکه جهانی ردپا ارزیابی ردپای اکولوژیکی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 399-413]
 • شخم حفاظتی بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و سطوح بقایا در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 415-427]
 • شخم کاهشی اثر سیستم‌های خاکورزی و منابع مختلف کودی بر صفات رشدی، عملکرد و بازده اقتصادی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 251-274]
 • شخم کاهش یافته بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم Triticum aestivum L.)) و تغییرات کربن آلی و نیتروژن خاک در تناوب زراعی سه ساله [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 205-217]
 • شرایط پتانسیل واسنجی و تعیین اعتبار مدل WOFOST برای پیش‌بینی فنولوژی و عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 601-615]
 • شرایط دیم اثر باکتری‌های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر صفات مهم زراعی دو رقم گندم (Triticum aestivum L.; Triticum turgidum var. durum) در شرایط دیم [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 19-33]
 • شلتوک بررسی مؤلفه‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی در سامانه‌های مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌ زندگی در مازندران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 429-448]

ض

 • ضریب تبیین شبیه‌سازی مراحل فنولوژیک و طول دوره رشد سورگوم (Sorghum bicolor L.) دانه‌ای با استفاده از مدل SSM-iSorghum (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 713-729]
 • ضریب کارایی مدل واسنجی و تعیین اعتبار مدل WOFOST برای پیش‌بینی فنولوژی و عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 601-615]

ع

 • عملکرد تأثیر تراکم و آبیاری بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Monch) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 193-204]
 • عملکرد رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت(Zea mays) با استفاده از کشت مخلوط تأخیری با کلزا(Brassica napus L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 35-51]
 • عملکرد اثر کود زیستی نیتروکسین بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 485-507]
 • عملکرد بیولوژیک رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت(Zea mays) با استفاده از کشت مخلوط تأخیری با کلزا(Brassica napus L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 35-51]
 • عملکرد بیولوژیک اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی (Agaricus bisporus Imbach.) بر رشد، عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط قطع آبیاری در مرحله تشکیل غلاف [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 235-249]
 • عملکرد پروتئین تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 363-377]
 • عملکرد دانه اثر باکتری‌های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر صفات مهم زراعی دو رقم گندم (Triticum aestivum L.; Triticum turgidum var. durum) در شرایط دیم [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 19-33]
 • عملکرد دانه واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌روی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 95-113]
 • عملکرد دانه اثر سیستم‌های خاکورزی و منابع مختلف کودی بر صفات رشدی، عملکرد و بازده اقتصادی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 251-274]
 • عملکرد دانه ارزیابی زراعی و اقتصادی نظام‌های کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) با دو گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و سیر (Allium sativum) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 467-484]
 • عملکرد دانه واکنش بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و شیرازی (Lallemantia royleana) تلقیح شده به قارچ مایکوریزا در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 731-750]
 • عملکرد دانه شبیه‌سازی مراحل فنولوژیک و طول دوره رشد سورگوم (Sorghum bicolor L.) دانه‌ای با استفاده از مدل SSM-iSorghum (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 713-729]
 • عملکرد دانه تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 363-377]
 • عملکرد علوفه ارزیابی زراعی و اقتصادی نظام‌های کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) با دو گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و سیر (Allium sativum) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 467-484]
 • عملکرد محصولات زراعی ارزیابی و پهنه‏بندی کارآیی مصرف آب در استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 69-94]
 • عملکرد واقعی واکاوی خلاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در منطقه خرمشهر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 275-289]
 • عملکرد واقعی مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 579-599]
 • عوامل محدود کننده تولید واکاوی خلاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در منطقه خرمشهر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 275-289]

غ

 • غلظت نیتروژن دانه اثر بایوچار،کود نیتروژن و باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم بر شاخص‌های کارایی مصرف نیتروژن گیاه برنج در شرایط آبیاری غرقاب و متناوب [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 649-669]
 • غنای گونه‌ای ارزیابی تراکم، زیست‌توده و تنوع زیستی علف‌های هرز در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (Lobularia maritima (L.) Desv.) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 379-397]

ف

 • فسفر بذر واکنش بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و شیرازی (Lallemantia royleana) تلقیح شده به قارچ مایکوریزا در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 731-750]
 • فلاونوئید تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 633-647]
 • فنل و فلاونوئید کل بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکردی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پریلا ارغوانی (Perilla frutescens var. crispa) در سه مکان مختلف کشت [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 549-560]

ک

 • کاپیتول بررسی اثر قارچ مایکوریزا، ورمی‌کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و عملکردی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 531-548]
 • کارایی مصرف آب واکنش بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و شیرازی (Lallemantia royleana) تلقیح شده به قارچ مایکوریزا در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 731-750]
 • کارایی مصرف انرژی بررسی مؤلفه‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی در سامانه‌های مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌ زندگی در مازندران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 429-448]
 • کارایی مصرف کود ارزیابی کارآیی کودهای دامی در تولید گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis L.) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 449-466]
 • کارایی مصرف نهاده‌ها تحلیل میزان مصرف آب و انرژی و اثرات محیط زیستی تولید محصولات کشاورزی در دشت میاندربند استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 693-712]
 • کاربری اراضی تحلیل چندمعیاره مکانی تناسب اکولوژیک اراضی حوضه نازلوچای برای کاربری زراعت آبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 219-233]
 • کاروتنوئید بررسی اثر قارچ مایکوریزا، ورمی‌کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و عملکردی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 531-548]
 • کاروتنوئید تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 633-647]
 • کریجینگ مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 579-599]
 • کشاورزی پایدار تحلیل چندمعیاره مکانی تناسب اکولوژیک اراضی حوضه نازلوچای برای کاربری زراعت آبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 219-233]
 • کشاورزی پایدار اثر سیستم‌های خاکورزی و منابع مختلف کودی بر صفات رشدی، عملکرد و بازده اقتصادی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 251-274]
 • کشت درهم تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 363-377]
 • کشت مخلوط جایگزین بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) و وزن و ارتفاع بوته کاهو (Lactuca sativa L.) تحت تأثیر نیتروژن و نسبت‎های مختلف کشت مخلوط [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-171]
 • کلروفیل اثر کود زیستی نیتروکسین بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 485-507]
 • کلروفیل تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 633-647]
 • کلروفیل a بررسی اثر قارچ مایکوریزا، ورمی‌کمپوست و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و عملکردی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 531-548]
 • کلونیزاسیون ریشه واکنش بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و شیرازی (Lallemantia royleana) تلقیح شده به قارچ مایکوریزا در رژیم‌های متفاوت آبیاری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 731-750]
 • کم‎آبیاری اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی (Agaricus bisporus Imbach.) بر رشد، عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط قطع آبیاری در مرحله تشکیل غلاف [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 235-249]
 • کمپوست تأثـیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-68]
 • کود آلی بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و سولفات مس بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 115-132]
 • کود آلی اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی (Agaricus bisporus Imbach.) بر رشد، عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط قطع آبیاری در مرحله تشکیل غلاف [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 235-249]
 • کود آلی ارزیابی کارآیی کودهای دامی در تولید گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis L.) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 449-466]
 • کود زیستی اثر باکتری‌های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر صفات مهم زراعی دو رقم گندم (Triticum aestivum L.; Triticum turgidum var. durum) در شرایط دیم [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 19-33]
 • کود زیستی تأثـیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-68]
 • کود زیستی اثر سیستم‌های خاکورزی و منابع مختلف کودی بر صفات رشدی، عملکرد و بازده اقتصادی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 251-274]
 • کود زیستی تأثیر بیوچار، ازتوباکتر و هم‌زیستی میکوریزایی بر عملکرد، محتوای عناصر غذایی و خصوصیات فیتوشیمیایی توتون (Nicotiana tabacum L.) گرمخانه‌ای [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 345-361]
 • کود شیمیایی واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌روی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 95-113]
 • کود شیمیایی فسفر اثر باکتری‌های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر صفات مهم زراعی دو رقم گندم (Triticum aestivum L.; Triticum turgidum var. durum) در شرایط دیم [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 19-33]
 • کودهای آلی و زیستی اثر بایوچار،کود نیتروژن و باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم بر شاخص‌های کارایی مصرف نیتروژن گیاه برنج در شرایط آبیاری غرقاب و متناوب [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 649-669]
 • کیفیت اکوسیستم بررسی مؤلفه‌های انرژی و اثرات زیست‌محیطی در سامانه‌های مختلف زراعی تولید برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌ زندگی در مازندران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 429-448]
 • کیفیت بوم‌نظام بررسی اثرات زیست‌محیطی کشت سویا (Glycine max (L.) Merril) در مناطق شرقی و مرکزی استان مازندران با رویکرد ارزیابی چرخه حیات [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 309-330]

گ

 • گازهای گلخانه‌ای تحلیل میزان مصرف آب و انرژی و اثرات محیط زیستی تولید محصولات کشاورزی در دشت میاندربند استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 693-712]
 • گاو آهن برگردان‌دار بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و سطوح بقایا در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 415-427]
 • گاو آهن قلمی بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و سطوح بقایا در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 415-427]
 • گرمایش جهانی بررسی اثرات زیست‌محیطی کشت سویا (Glycine max (L.) Merril) در مناطق شرقی و مرکزی استان مازندران با رویکرد ارزیابی چرخه حیات [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 309-330]
 • گیاهان دارویی بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکردی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پریلا ارغوانی (Perilla frutescens var. crispa) در سه مکان مختلف کشت [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 549-560]
 • گیاه دارویی تأثیر تراکم و آبیاری بر عملکرد و شاخص‌های رشد گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Monch) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 193-204]
 • گیزاوان بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در استان خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 671-691]

ل

 • لندست- 8 مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 579-599]

م

 • ماده خشک بررسی عملکرد و شاخص های کارآیی مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط سه‌گانه خیار (Cucumis sativus)، لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris) و گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 291-307]
 • محلول‌پاشی بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و سولفات مس بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 115-132]
 • مدل LARS-WG برآورد نیاز آبی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تأثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 751-768]
 • مدلسازی واسنجی و تعیین اعتبار مدل WOFOST برای پیش‌بینی فنولوژی و عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 601-615]
 • مدل‌های گردش عمومی اتمسفر برآورد نیاز آبی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت تأثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 751-768]
 • مدیریت بهینه زراعی واکاوی خلاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA) در منطقه خرمشهر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 275-289]
 • مدیریت زراعی اثر بایوچار،کود نیتروژن و باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم بر شاخص‌های کارایی مصرف نیتروژن گیاه برنج در شرایط آبیاری غرقاب و متناوب [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 649-669]
 • مرحله فیزیولوژیکی واسنجی و تعیین اعتبار مدل WOFOST برای پیش‌بینی فنولوژی و عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 601-615]
 • مقایسه زوجی پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی در استان قم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 617-632]
 • مقدار بهینه اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی (Agaricus bisporus Imbach.) بر رشد، عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط قطع آبیاری در مرحله تشکیل غلاف [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 235-249]
 • منابع آب برآورد ردپای آب و آب مجازی برای تعیین الگوی کشت بهینه؛ مطالعه موردی: شهرستان‌های قائنات و زیرکوه [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 173-191]
 • منتول ارزیابی کاربرد بیوچار به‌همراه کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) در کشاورزی اکولوژیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 561-578]
 • منتون ارزیابی کاربرد بیوچار به‌همراه کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) در کشاورزی اکولوژیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 561-578]
 • میکوریزا ارزیابی کاربرد بیوچار به‌همراه کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) در کشاورزی اکولوژیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 561-578]

ن

 • نرخ ناسازگاری پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی در استان قم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 617-632]
 • نسبت برابری زمین رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت(Zea mays) با استفاده از کشت مخلوط تأخیری با کلزا(Brassica napus L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 35-51]
 • نسبت برابری زمین بررسی عملکرد و شاخص های کارآیی مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط سه‌گانه خیار (Cucumis sativus)، لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris) و گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 291-307]
 • نسبت برابری زمین ارزیابی زراعی و اقتصادی نظام‌های کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) با دو گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و سیر (Allium sativum) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 467-484]
 • نشت الکترولیت اثر کود زیستی نیتروکسین بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 485-507]
 • نهاده بوم‎سازگار اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی (Agaricus bisporus Imbach.) بر رشد، عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط قطع آبیاری در مرحله تشکیل غلاف [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 235-249]
 • نیاز آبی ارزیابی و پهنه‏بندی کارآیی مصرف آب در استان خراسان رضوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 69-94]
 • نیاز آبی اثر کود زیستی نیتروکسین بر برخی ویژگی‌های مورفو-فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 485-507]
 • نیکوتین تأثیر بیوچار، ازتوباکتر و هم‌زیستی میکوریزایی بر عملکرد، محتوای عناصر غذایی و خصوصیات فیتوشیمیایی توتون (Nicotiana tabacum L.) گرمخانه‌ای [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 345-361]

و

 • ورمی‌کمپوست تأثـیر کودهای آلی بر ترکیب و عملکرد اسانس در کشت پایدار گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 53-68]
 • ورمی‌کمپوست ارزیابی کاربرد بیوچار به‌همراه کودهای آلی و زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) در کشاورزی اکولوژیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 561-578]
 • وزن کل ماده خشک تأثیر منابع تأمین نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 363-377]
 • وزن هزار دانه واکنش رشد و عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.) معمولی به مصرف سطوح مختلف کود دامی و سولفات ‌روی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 95-113]
 • وزن هزار دانه بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و سولفات مس بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 115-132]
 • وزن هزار دانه بررسی عملکرد بوته و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) و وزن و ارتفاع بوته کاهو (Lactuca sativa L.) تحت تأثیر نیتروژن و نسبت‎های مختلف کشت مخلوط [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-171]

ه

 • هکتار جهانی تحلیل پایداری نظام تولید گندم (Triticum aestivum L.)و جو (Hordeum vulgare L.) دیم در ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 133-157]
 • هیومیک اسید استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد هم‌زمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 509-529]

ی

 • یکنواختی ارزیابی تراکم، زیست‌توده و تنوع زیستی علف‌های هرز در کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گل عسلی (Lobularia maritima (L.) Desv.) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 379-397]