اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ِدکتر پرویز رضوانی مقدم

بوم شناسی زراعی – گیاهان دارویی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/rezvani/about.html
rezvanium.ac.ir
0000-0002-3827-3878

h-index: Scopus: 14  

دکتر پرویز رضوانی مقدم استاد و عضو هیات علمی گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر است:

کارشناسی در رشته علوم زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1366)

کارشناسی ارشد دررشته زراعت از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1369)

دکترای تخصصی در کشاورزی (زراعت گیاھان علوفه ای) از دانشگاه ولز انگلستان ( سال1375)

تخصص ایشان در زمینه بوم شناسی زراعی و گیاهان دارویی است.

ایشان تاکنون حدود 390 مقاله در مجلات معتبر خارجی و داخلی، 183 مقاله در همایش های علمی داخلی و خارجی و 5 کتاب منتشر کرده اند.

آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم از سال 1388 عضو هیات تحریریه نشریه بوم شناسی کشاورزی و از سال 1393 سردبیر نشریه بوده اند.

Author ID (Scopus): 36814127200

ORCID: 0000-0002-3827-3878

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

مدیر مسئول

دکتر بهنام کامکار

بوم شناسی زراعی استاد مهندسی کشاورزی (زراعت)
گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد

kamkar.profcms.um.ac.ir/
kamkarum.ac.ir
0000-0003-1309-8433

h-index: Scopus: 16  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی نصیری محلاتی

مدلسازی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mnassiri/about.html
mnassirium.ac.ir
0000-0003-0357-1733

h-index: Scopus:20  

دکتر عادل دباغ محمدی نسب

اکولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

agricultur.tabrizu.ac.ir/fa/page/6252/
adeldabbtabrizu.ac.ir
0000-0003-2413-1016

h-index: Scopus:5  

دکتر احمد زارع فیض آبادی

اکولوژی گیاهان زراعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

azarea.2002yahoo.com
0000-0003-1033-3047

h-index: Scopus:1  

دکتر مهدی راستگو

زراعت- علفهای هرز گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/m.rastgoo/about.html
m.rastgoum.ac.ir
0000-0002-1974-8727

h-index: Scopus:6  

دکتر سرور خرم دل

بوم شناسی زراعی گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/Khorramdel/about.html
khorramdelum.ac.ir
0000-0003-2995-4898

h-index: Scopus:4  

دکتر منصور قربانپور

گیاهان دارویی گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

scholar.google.com/citations?user=Jx9-0mwAAAAJ&hl=en
m-ghorbanpouraraku.ac.ir
09113927299
0000-0003-4790-2701

h-index: Scopus:26  

دکتر مرتضی برمکی

اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=168
m_barmakiuma.ac.ir
09141500414
0000-0001-5267-9113

h-index: Scopus:5  

همت اله پیردشتی

فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/H.Pirdashti/
h.pirdashtisanru.ac.ir
0000-0002-1255-0371

h-index: h-index: Scopus:25  

محمدرضا مرادی تلاوت

فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/moraditelavat/fa
moraditelavatramin.ac.ir
09122075201
0000-0001-9016-0312

h-index: h-index: Scopus:7  

فرشید قادری فر

مکانیزم های دخیل در کمون و جوانه زنی بذر گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/ghaderifar
farshidghaderifargau.ac.ir
09112753683
0000-0002-1803-3914

h-index: h-index: Scopus:2  

دکتر سعید زهتاب سلماسی

اکولوژی کشاورزی دانشگاه نیومکزیکو، ایالات متحده آمریکا

pes.nmsu.edu/faculty/agronomy/saeid-zehtab-salmasi.html
saeidzsnmsu.edu
0000-0002-1969-2778

h-index: Scopus:11  

دکتر حمید شاهنده

علوم خاک و زراعی دانشگاه تگزاس

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603912995
h-shahandehtamu.edu
0000-0002-1377-4182

h-index: Scopus: 14  

امیربهزاد بذرگر

مدلسازی اکولوژیک دانشگاه گوئلف، کانادا

abazrgaruoguelph.ca
0000-0002-0650-4432

امیر حجارپور

اکولوژی زراعی دانشگاه جولیوس کوهن، آلمان

www.julius-kuehn.de/en/sf/staff/p/amir-hajjarpoor
amir.hajjarpoorjulius-kuehn.de
0000-0002-6631-6521

h-index: h-index: Scopus:1  

دکتر محمد پسرکلی

دانشگاه آریزونا

cals.arizona.edu/spls/content/mohammad
pessarakag.arizona.edu
0000-0002-7662-2258

h-index: 28  

امید عبدی

جنگلداری گروه علوم جنگل، دانشگاه هلسینکی، فنلاند

researchportal.helsinki.fi/en/persons/omid-abdi
omid.abdihelsinki.fi
0000-0002-

h-index: h-index: Scopus:7  

احمد مصدق منشادی

فیزیولوژی و مدلسازی گیاهان زراعی گروه علوم زراعی، دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی، وین

manschadiboku.ac.at

کارشناس نشریه

فاطمه سلطانی

دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی

agroecologyum.ac.ir
38804654