راهنمای نویسندگان

نحوه ارسال مقاله

ارسال کننده مقاله حتما باید عضو هیات علمی باشد. نویسنده مسئول مقاله پس از ثبت نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید.

فایلهای ضرور ی هنگام ارسال مقاله

فایل اصلی مقاله باید به دو صورت Word و Pdf ارسال گردد.این فایل بایستی دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، منابع و چکیده مبسوط انگلیسی باشد.

فایل تعهدنامه: این فایل باید توسط تمام نویسندگان امضاء گردد.

فایل تعارض منافع

فایل Excel شکلها

فایل مشخصات نویسندگان: این فایل شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و مرتبه علمی آنها به فارسی و انگلیسی، ایمیل و شماره تلفن کلیه نویسندگان می باشد.

راهنمای نحوه نگارش و تهیه مقالات

-  از آنجایی‌که هدف مجله "بوم‌شناسی کشاورزی" پیوستن به فهرست مجلات ISI می‌باشد, رعایت موارد زیر در نوشتن مقاله ضروری خواهد بود.

-         متن مقاله روی کاغذ A4 با فاصله 1 بین خطوط و دو و نیم سانتی‌متر از حاشیه‌ها و با نرم‌افزار MS-Word با قلم میترا اندازه 12 تایپ شود و شکل‌ها و جداول نیز به همین نرم افزار منتقل شوند. عناوین شکل‌ها و جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار MS-Word و مجزا از شکل با قلم بی میترا (B Mitra) و اندازه 12 با فاصله خط 1 نوشته شوند. کلیه شکل‌ها و جداول بدون کادر باشند.

-         تعداد صفحات مقاله حداکثر20 صفحه تعیین گردیده است.

-         کلیه واحدهای اندازه‌گیری بر اساس سیستم متریک باشند.

-         کلیه سطرهای متن مقاله بصورت ادامه‌دار (Continuous) شماره‌گذاری (Line numbering) شوند.

-         هر مقاله باید شامل بخشهای مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، فهرست منابع و چکیده مبسوط کاملاً تفکیک و محتوای آنها متناسب با عنوان هر قسمت باشد.

-         عنوان مقاله کوتاه و معرف کامل موضوع تحقیق بوده، حداکثر 20  کلمه و با قلم بی میترا (B Mitra) اندازه 14 نوشته شود.

-         صفحه مشخصات مقاله شامل موارد: عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام‌خانوادگی، درجه علمی، آدرس پستی و الکترونیکی، تلفن تماس، نام نویسنده مسئول به زبان فارسی و سپس عنوان انگلیسی مقاله، نام و نام‌خانوادگی, درجه علمی و آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی نوشته شوند (بدون شماره صفحه).

-         در صفحه نخست عنوان مقاله به فارسی، چکیده مقاله و کلمات کلیدی (بدون ذکر نام نویسندگان) آورده شوند.

-         چکیده مبسوط باید بر مبنای دستورالعمل زیر تهیه شود:

-         این چکیده که جایگزین چکیده کوتاه است بایستی بین  700-600 واژه بوده و به تفکیک دارای اجزای زیر باشد:

1. Title                                                

2. Introduction

3. Materials and Methods

4. Results and Discussion

5. Conclusion

6. Acknowledgements

7. Keywords

-         همچنین بین قسمتهای چکیده مبسوط تناسب منطقی برقرار باشد، بدین معنی که 30% مربوط به مقدمه، 20% مواد و روش‌ها و 50% مربوط به نتایج و بحث باشد و در انتها هم یک نتیجه گیری کلی نوشته شود.

-         کلمات کلیدی در انتهای چکیده و حداکثر شش کلمه آورده شوند. کلمات کلیدی در عنوان مقاله وجود نداشته باشند.

فایلهای مربوط به دستورالعمل نگارش و تهیه مقالات برای نشریه بوم شناسی کشاورزی و تعهد نامه نویسندگان از قسمت زیر قابل دانلود است.

تعهدنامه

تعارض منافع

نحوه نگارش