دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 57، مهر 1402، صفحه 427-642