دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 45، مهر 1399 
ارزیابی بهبود عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مایه تلقیح باکتری‌های محرک رشد

صفحه 447-467

10.22067/jag.v12i3.68276

کاظم خاوازی؛ ولی فیضی اصل؛ محمد حسین سدری؛ علی اشرف طلیعی؛ جعفر گوهرگانی؛ محمد اسماعیلی؛ رضا سلیمانی


ارزیابی بیلان نیتروژن در نظام‌های زراعی تولید گندم(Triticum aestivum L.) ایران

صفحه 523-540

10.22067/jag.v12i3.74308

حمید رضا توکلی کاخکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ محسن جهان؛ علیرضا بهشتی