دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399 
6. ارزیابی بهبود عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مایه تلقیح باکتری‌های محرک رشد

صفحه 447-467

کاظم خاوازی؛ ولی فیضی اصل؛ محمدحسین سدری؛ علی اشرف طلیعی؛ جعفر گوهرگانی؛ محمد اسماعیلی؛ رضا سلیمانی


10. ارزیابی بیلان نیتروژن در نظام‌های زراعی تولید گندم(Triticum aestivum L.) ایران

صفحه 523-540

حمید رضا توکلی کاخکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ محسن جهان؛ علیرضا بهشتی