دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399 

علمی - پژوهشی

1. بررسی تنوع محصولات زراعی و باغی در استان زنجان

صفحه 179-193

10.22067/jag.v12i2.69227

حسین کاظمی؛ سمانه بخشنده لاریمی؛ سهیلا قلیخانی؛ قربانعلی رسام


10. ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش گندم دوروم(Triticum turgidum L. var. durum) در مناطق معتدل ایران

صفحه 345-358

10.22067/jag.v12i2.85729

علی اکبر مویدی؛ توحید نجفی میرک؛ مجید طاهریان؛ شهریار ساسانی؛ داوود امین آزرم