دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، مهر 1393 
ارزیابی کشت مخلوط سیر با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهواز

صفحه 488-494

10.22067/jag.v6i3.21005

محمود بهادر؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ احمد کوچک زاده؛ امین لطفی جلال آبادی؛ حبیب الله یوسفیان قهفرخی