دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، دی 1391 
واکنش های فیزیولوژیکی رازیانه L.) (Foeniculum vulgare به محدودیت آب

صفحه 347-355

10.22067/jag.v4i4.17827

اسماعیل رضائی چیانه؛ سعید زهتاب سلماسی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ عباس دل آذر