دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1391 
تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)

صفحه 12-19

10.22067/jag.v4i1.14953

لیلی السادات قرشی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ رضا خراسانی