علمی - پژوهشی

بازدید: 426
بازدید: 156

ارزیابی کارایی اردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف های هرز در کشت توأم برنج- اردک (Oryza sativa L.)

محمود محمدی, همت اله پیردشتی, قاسم آقاجانی مازندرانی, سید یوسف موسوی طغانی
بازدید: 210

واکنش های فیزیولوژیکی رازیانه L.) (Foeniculum vulgare به محدودیت آب

اسماعیل رضائی چیانه, سعید زهتاب سلماسی, کاظم قاسمی گلعذانی, عباس دل آذر
بازدید: 330
بازدید: 265