علمی - پژوهشی

بازدید: 994
بازدید: 429

منطقه بندی آگروکلیماتیکی استان خوزستان برای پتانسیل عملکرد گندم آبی با استفاده از مدل WOFOST

محمد حسین قرینه, عبدالمهدی بخشنده, بهرام اندرزیان, نرگس فایضی زاده
بازدید: 302
بازدید: 256