علمی - پژوهشی

بازدید: 984
بازدید: 422

منطقه بندی آگروکلیماتیکی استان خوزستان برای پتانسیل عملکرد گندم آبی با استفاده از مدل WOFOST

محمد حسین قرینه, عبدالمهدی بخشنده, بهرام اندرزیان, نرگس فایضی زاده
بازدید: 271
بازدید: 248