علمی - پژوهشی

تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)

لیلی السادات قرشی, غلامحسین حق نیا, امیر لکزیان, رضا خراسانی
بازدید: 257
بازدید: 229

تأثیر مدیریت های پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز خاک

مریم السادات حسینی, غلامحسین حق نیا, امیر لکزیان, حجت امامی
بازدید: 163
بازدید: 254