علمی - پژوهشی

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا

علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, فرزاد مندنی, حسن فیضی, شهرام امیر مرادی
بازدید: 810

اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره

الهه موسوی فر, محمدعلی بهدانی, مجید جامی الاحمدی, محمد سعید حسینی بجد
بازدید: 344

تأثیر باکتری‌های تثبیت کننده آزادزی و همزیست نیتروژن بر ویژگی‌های بذری و گیاهچه های بذرهای سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدود

حامد هادی, جهانفر دانشیان, احمد اصغرزاده, آیدین حمیدی, پریسا جنوبی, فرشید قوشچی, محمد نصری
بازدید: 984
بازدید: 691

مدیریت تلفیقی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) در مزارع گندم در شرایط هیرم کاری

محمدعلی باغستانی میبدی, حسن سیدی پور, اسکندر زند, مهدی مین باشی معینی, فریبا میقانی, علی لشکری
بازدید: 338
بازدید: 188

اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب)

مهران صفرخانلو, اسکندر زند, محمدعلی باغستانی, علیرضا ولدآبادی, علیرضا باقری
بازدید: 328