علمی - پژوهشی

بازدید: 718

ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان

امیر بهزاد بذرگر, افشین سلطانی, علیرضا کوچکی, ابراهیم زینلی, علیرضا قائمی
بازدید: 536
بازدید: 231
بازدید: 240
بازدید: 224