پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
سال 1388 جلد 1 شماره 2 مطالعه بوم شناسی فردی گونه مرتعیSalsola tomentosa (MOQ.) Spach در استان خراسان رضوی حسین رحیمی , امیرعلی شاهمرادی , علیرضا باقری چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 4 30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , سرور خرم دل چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 4 30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , سرور خرم دل چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 2 A field study on the effects of the herbicide Tribenuron methyl on biodiversity of wheat aphids (Homoptera: Aphididae) in Mashhad, NE Iran حسین صادقی نامقی چکیده
سال 1394 جلد 7 شماره 1 آنالیز خلاء عملکرد نخود در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه‌سازی سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , محمد بنایان اول , مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1394جلد 7, شماره 2 آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) حنانه آقاصفری , محمد قربانی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 4 اثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجند بی بی الهه موسوی فر , محمدعلی بهدانی , مجید جامی الاحمدی , محمد سعید حسینی بجد چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 2 اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز ریحانه عسگرپور , رضا قربانی , علرضا کوچکی , علی اصغر محمد آبادی چکیده
سال 1396 جلد9 ، شماره 1 اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفران (Crosus sativus L.) علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , شهرام رضوان بیدختی , سارا سنجانی چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 2 اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری (Tagets spp)،ابری (Ageratum spp) و رعنا زیبا (Gaillardia spp) در شرایط گلخانه محمد شور , مرتضی گلدانی , فرزاد مندنی چکیده
سال 1390 جلد 3 شماره 3 اثر افزایش غلظت‌ دی اکسید کربن بر شاخص های رشدکنجد Sesamum indicum L.)) و تاج خروس Amaranthus retroflexus L.)) و قدرت رقابت آنها مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 1 اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب) مهران صفرخانلو , اسکندر زند , محمدعلی باغستانی , علیرضا ولدآبادی , علیرضا باقری چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 2 اثر باکتری‌های محرک رشد، کود نیتروژن و گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کرچک (Ricinus communis L.) در منطقه سیستان سکینه قاسمی , سید محسن موسوی نیک چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 1 اثر باکتری‌‌های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم و سطوح کود دامی بر ویژگی‌‌های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) مریم شهرکی , مهدی دهمرده , عیسی خمری , احمد اصغرزاده چکیده
سال 1395 جلد 8 ،شماره 4 اثر بقایای گیاهی و سطوح عناصر غذایی پرمصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) فاطمه خمدی , موسی مسگرباشی , پیمان حسیبی , معصومه فرزانه , نعیمه عنایتی ضمیر چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 3 اثر تاریخ های مختلف کاشت برخی گیاهان همراه بر کنترل علف های هرز، صفات مورفولوژیک و عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) سینگل کراس 504 فرهود یگانه پور , سعید زهتاب سلماسی , مصطفی ولیزاده چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 4 اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی سکینه جبارپور , سعید زهتاب سلماسی , هوشنگ آلیاری , عزیز جوانشیر , محمدرضا شکیبا چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 2 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برصفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد رقم دانه طلایی ذرت شیرین (L. Zea mays) آتنا رحمانی , سید مجید نصراله الحسینی , سعید خاوری خراسانی چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 2 اثر تاریخ‌های مختلف نشاکاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به عنوان کشت دوم در مزارع برنج گیلان (رشت) محمدجواد گل محمدی , مجید نحوی چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 اثر تداخل علف‌هرز سلمه‌تره (Chenopodium album L.)بر سرعت ظهور برگ و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.) بهرام میرشکاری چکیده
سال 1396 جلد9 ، شماره 2 اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) عبداله ملافیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1398 جلد 11 شماره 1 اثر تراکم بوته و محلول¬پاشي برگی بر رشد، عملكرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی خاکشیر شیرین (Descurainia sophia L.) عبداله ملافیلابی , محمد رضا گزیکی نژاد چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 2 اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمد تقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل چکیده
سال 1397 جلد10 ، شماره 1 اثر تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (L. Brassica napus) ابوالفضل توسلی , طاهره موسوی , عیسی پیری , مهدی بابائیان چکیده
سال 1390 جلد 3 شماره 3 اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی چکیده
سال 1391 جلد 4 شماره 2 اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد دو گونه زراعی و زیست توده علف های هرز ستار فتوحی چیانه , عزیز جوانشیر , عادل دباغ محمدی نسب , اسکندر زند , فرهنگ رضوی , اسماعیل رضایی چیانه چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 2 اثر تغییر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم (مطالعه موردی خراسان شمالی) فاطمه زرعکانی , غلامعلی کمالی , امیرحسین چیذری چکیده
سال 1393 جلد 6 شماره 4 اثر تلقیح با کود های بیولوژیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) بهروز اسماعیل پور , عزیزه فرجی مهمانی , فاطمه سفید کن , بهلول عباس زاده , کاظم خاوازی , علیرضا قنبری چکیده
سال 1396 جلد9 ، شماره 2 اثر تنش خشکی بر شاخصه‌های رشد و صفات مورفولوژیک دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) در تراکم‌های کاشت متفاوت شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 1 اثر تنش خشکی بر عملکرد،‌ اجزای عملکرد و آنتی‌اکسیدان در دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) با تراکم های کاشت مختلف شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی چکیده
سال 1395 جلد 8, شماره 3 اثر تنش خشکی و اسید‌هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتوسیانین چای‌ترش (Hibiscus sabdarifa L.) مژگان سنجری میجانی , علیرضا سیروس مهر , براتعلی فاخری چکیده
سال 1396 جلد9 ، شماره 1 اثر تنش خشکی و تلقیح کودهای زیستی بر ویژگی¬های کمی و کیفی ماریتیغال (Silybum marianum L.) رقیه محمدپوروشوایی , محمود رمرودی , براتعلی فاخری چکیده
سال 1390 جلد 3 شماره 3 اثر تنش خشکی و مصرف انواع کود آلی و معدنی و بقایای آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) احمد احمدیان , احمد قنبری , براتعلی سیاه سر چکیده
سال 1391 جلد 4 شماره 3 اثر تنش خشکی و منابع کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) امید محسن نیا , جلال جلیلیان چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 2 اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه مژگان ثابت تیموری , محمد کافی , زینب اورسجی , کبری اروجی چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 3 اثر تنش کم آبی بر کار آیی مصرف آب ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مشهد سید حسام موسوی , جواد وفابخش , رضا صدرآبادی حقیقی چکیده
سال 1398 جلد 11 شماره 2 اثر تنش کم¬آبی انتهای فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی منابع جاری، ذخیره¬ای و ظرفیت تولیدی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) مناطق معتدله فرحناز صیادی , محسن سعیدی , سعید جلالی هنرمند , شهریار ساسانی , محمداقبال قبادی چکیده
سال 1390 جلد 3 شماره 4 اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی احمد نظامی , فاطمه كیخا آخر , محمد جواد موسوی , ابراهیم ایزدی , سمیه نظامی , مریم یوسف ثانی چکیده
سال 1398 جلد 11 شماره 1 اثر تنظیم¬کننده¬های زیستی بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و ترکیبات اسانس Ammi visnaga (L.) دیاکو رسولی , ٰٰٰٰرقیه محمدپور وشوایی , براتعلی فاخری چکیده
سال 1388 جلد 1 شماره 2 اثر جمعیت‌های مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک اکرم فرشادی راد , اسماعیل دردی پور , محمدحسین ارزانش چکیده
سال 1391 جلد 4 شماره 3 اثر خاکپوش های پلی اتیلن و آلی در فواصل مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه آفتابگردان (Helianthus annus L.) رقیه مهدی پور افرا , رضا امیری , حمید ایران نژاد چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 3 اثر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی جو (Hordeum vulgare L.) بر ویژگی‌های خاک و ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) فرشاد قوشچی , علی جورابلو , محسن سیلسپور , حامد هادی چکیده
سال 1392 جلد 5 شماره 4 اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.)در شرایط آزمایشگاه متین حقیقی خواه , محمد خواجه حسینی , محمد بنایان چکیده
سال 1395 جلد 8 ،شماره 4 اثر دو گونه قارچ میکوریزا و سطوح مختلف اسیدهیومیک و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) حمیده ویسی , غلامرضا حیدری , یوسف سهرابی چکیده
سال 1394جلد 7, شماره 2 اثر دگرآسیبی اندام های مختلف کرچک (Rricinus communis L.) در کاهش جوانه‌زنی بذر‌‌ها و رشد گیاهچه های سس (Cuscuta campestris Yuncker) سید محمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , روشنک شهریاری , مسعود آزاد چکیده
سال 1389 جلد 2 شماره 1 اثر رقابت گونه مهاجم سوروف (Echinochloa oryzicola (Ard) Fisher) در مزارع برنج گیلان محمدجواد گل محمدی , حسن علیزاده , بیژن یعقوبی , مجید نحوی چکیده
سال 1396 جلد9 ، شماره 1 اثر روش خاک‌ورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) رضا طباطبایی , رضا توکل افشاری , محمد تقی ناصری , علیرضا کوچکی , نادر تنیده چکیده
سال 1394جلد 7, شماره 2 اثر روش های خاکورزی وکنترل شیمیایی بر تراکم و پراکنش گونه های علف هرز پنبه در کشت دوم بعد از گندم محبوبه سردار , محمد علی بهدانی , سید وحید اسلامی , سهراب محمودی چکیده
سال 1396 جلد9 ، شماره 4 اثر روش¬های غیرشیمیایی مدیریت علف¬های هرز بر ویژگی¬های رشدی و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) سرور خرم دل , رضا قربانی , هما عزیزی , محمد سیدی چکیده
سال 1396 جلد9 ، شماره 3 اثر روش¬های مدیریت غیرشیمیایی بر جمعیت و تنوع علف¬های هرز در مزرعه اسفناج (Spinacia oleraceae L.) رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان چکیده
1 الی 50(از مجموع 607 مورد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>