فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی کارایی اردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف های هرز در کشت توأم برنج- اردک (Oryza sativa L.)

محمود محمدی; همت اله پیردشتی; قاسم آقاجانی مازندرانی; سید یوسف موسوی طغانی

واکنش های فیزیولوژیکی رازیانه L.) (Foeniculum vulgare به محدودیت آب

اسماعیل رضائی چیانه; سعید زهتاب سلماسی; کاظم قاسمی گلعذانی; عباس دل آذر