علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 67
بازدید: 28

ارزیابی کارایی اردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف های هرز در کشت توأم برنج- اردک (Oryza sativa L.)

محمود محمدی, همت اله پیردشتی, قاسم آقاجانی مازندرانی, سید یوسف موسوی طغانی
بازدید: 42

واکنش های فیزیولوژیکی رازیانه L.) (Foeniculum vulgare به محدودیت آب

اسماعیل رضائی چیانه, سعید زهتاب سلماسی, کاظم قاسمی گلعذانی, عباس دل آذر
بازدید: 65
بازدید: 36