علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 114
بازدید: 89

منطقه بندی آگروکلیماتیکی استان خوزستان برای پتانسیل عملکرد گندم آبی با استفاده از مدل WOFOST

محمد حسین قرینه, عبدالمهدی بخشنده, بهرام اندرزیان, نرگس فایضی زاده
بازدید: 122
بازدید: 29