فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

منطقه بندی آگروکلیماتیکی استان خوزستان برای پتانسیل عملکرد گندم آبی با استفاده از مدل WOFOST

محمد حسین قرینه; عبدالمهدی بخشنده; بهرام اندرزیان; نرگس فایضی زاده