علمی - پژوهشی

بازدید: 998
بازدید: 435

منطقه بندی آگروکلیماتیکی استان خوزستان برای پتانسیل عملکرد گندم آبی با استفاده از مدل WOFOST

محمد حسین قرینه, عبدالمهدی بخشنده, بهرام اندرزیان, نرگس فایضی زاده
بازدید: 323
بازدید: 259