فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور– سدیمی

حجت امامی; علیرضا آستارایی; مهدی مهاجرپور; عمار فرح بخش

اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد دو گونه زراعی و زیست توده علف های هرز

ستار فتوحی چیانه; عزیز جوانشیر; عادل دباغ محمدی نسب; اسکندر زند; فرهنگ رضوی; اسماعیل رضایی چیانه