علمی - پژوهشی

بازدید: 135

تأثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور– سدیمی

حجت امامی, علیرضا آستارایی, مهدی مهاجرپور, عمار فرح بخش
بازدید: 254

اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد دو گونه زراعی و زیست توده علف های هرز

ستار فتوحی چیانه, عزیز جوانشیر, عادل دباغ محمدی نسب, اسکندر زند, فرهنگ رضوی, اسماعیل رضایی چیانه
بازدید: 233
بازدید: 222
بازدید: 281