فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.)

لیلی السادات قرشی; غلامحسین حق نیا; امیر لکزیان; رضا خراسانی

تأثیر مدیریت های پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوسیداز خاک

مریم السادات حسینی; غلامحسین حق نیا; امیر لکزیان; حجت امامی