علمی - پژوهشی

تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز گلرنگ پاییزه (Carthamus tinctorius L.) در یاسوج

مهران بنیادی, علیرضا یدوی, محسن موحدی دهنوی, محمد حسن فلاح هكی
بازدید: 173

اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی

احمد نظامی, فاطمه كیخا آخر, محمد جواد موسوی, ابراهیم ایزدی, سمیه نظامی, مریم یوسف ثانی
بازدید: 456

ویژگی های اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.): برآورد الگوی اقتصاد سنجی

سمانه سادات همراز, محمد رضا کهنسال, محمد قربانی, علیرضا کوچکی
بازدید: 275

تأثیر شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)

حسن فیضی, پرویز رضوانی مقدم, علیرضا کوچکی, ناصر شاه طهماسبی, امیر فتوت
بازدید: 430

بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی علوفه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

علی اصغر محمد آبادی, پرویز رضوانی مقدم, جبار فلاحی, زینت برومند رضازاده
بازدید: 151
بازدید: 269