فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز گلرنگ پاییزه (Carthamus tinctorius L.) در یاسوج

مهران بنیادی; علیرضا یدوی; محسن موحدی دهنوی; محمد حسن فلاح هكی

اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی

احمد نظامی; فاطمه كیخا آخر; محمد جواد موسوی; ابراهیم ایزدی; سمیه نظامی; مریم یوسف ثانی

ویژگی های اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.): برآورد الگوی اقتصاد سنجی

سمانه سادات همراز; محمد رضا کهنسال; محمد قربانی; علیرضا کوچکی

تأثیر شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)

حسن فیضی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا کوچکی; ناصر شاه طهماسبی; امیر فتوت

بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی علوفه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

علی اصغر محمد آبادی; پرویز رضوانی مقدم; جبار فلاحی; زینت برومند رضازاده