علمی - پژوهشی

تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی

مهدی قبولی, فرج ا... شهریاری, مژگان سپهری, حسن مرعشی, قاسم حسینی سالکده
بازدید: 481

بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر گره زایی و رشد سویا (Glycine max L.) تحت تنش کم آبی بذر

معصومه تاجیک خاوه, ایرج اله دادی, جهانفر دانشیان, امید آرمند پیشه
بازدید: 194

مطالعه پایداری در کشت بوم های زعفران (Crocus sativus L.) شهرستان های بیرجند و قاین

زهرا حاتمی سردشتی, مجید جامی الاحمدی, عبدالمجید مهدوی دامغانی, محمدعلی بهدانی
بازدید: 345
بازدید: 235