فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی

مهدی قبولی; فرج ا... شهریاری; مژگان سپهری; حسن مرعشی; قاسم حسینی سالکده

بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر گره زایی و رشد سویا (Glycine max L.) تحت تنش کم آبی بذر

معصومه تاجیک خاوه; ایرج اله دادی; جهانفر دانشیان; امید آرمند پیشه

مطالعه پایداری در کشت بوم های زعفران (Crocus sativus L.) شهرستان های بیرجند و قاین

زهرا حاتمی سردشتی; مجید جامی الاحمدی; عبدالمجید مهدوی دامغانی; محمدعلی بهدانی