فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر مدیریت تلفیقی علف‎های ‎هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.)

آسیه سیاهمرگویی; علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سعید مهقانی

اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی و رژیم های آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

محمود رمرودی; مهدی كیخا ژاله; محمد گلوی; محمد جواد ثقه الاسلامی; رضا برادران

تأثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

عباداله مؤیدی شهرکی; مجید جامی الاحمدی; محمد علی بهدانی; سهراب محمودی