فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)

وحید سرابی; احمد نظامی; مهدی نصیری محلاتی; محمدحسن راشدمحصل

بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی

فرنوش فلاح پور; علیرضا كوچكی; مهدی نصیری محلاتی; ماهرخ فلاحتی رستگار; رضا قربانی

بررسی دریافت نور و برخی ویژگی های کانوپی درکشت های خالص و مخلوط ذرت (Zea mays L.)و باقلا L.) Vicia faba)

اسماعیل رضائی چیانه; عادل دباغ محمدی نسب; محمدرضا شکیبا; کاظم قاسمی گلعذانی; سعید اهری زاد

تأثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا قرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L.)

عبداله بیک خورمیزی; پروانه ابریشم چی; علی گنجعلی; مهدی پارسا

اثرات مدیریت حاصلخیزی و حفاظتی خاک در تناوب های زراعی مختلف بر خصوصیات بانک بذر در یک نظام ارگانیک

صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی; نایجل تریچلی; جولیا کوپر; کارلو لیفرت; مک ایر