علمی - پژوهشی

پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)

وحید سرابی, احمد نظامی, مهدی نصیری محلاتی, محمدحسن راشدمحصل
بازدید: 765

بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی

فرنوش فلاح پور, علیرضا كوچكی, مهدی نصیری محلاتی, ماهرخ فلاحتی رستگار, رضا قربانی
بازدید: 841
بازدید: 457

بررسی دریافت نور و برخی ویژگی های کانوپی درکشت های خالص و مخلوط ذرت (Zea mays L.)و باقلا L.) Vicia faba)

اسماعیل رضائی چیانه, عادل دباغ محمدی نسب, محمدرضا شکیبا, کاظم قاسمی گلعذانی, سعید اهری زاد
بازدید: 171

تأثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا قرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L.)

عبداله بیک خورمیزی, پروانه ابریشم چی, علی گنجعلی, مهدی پارسا
بازدید: 303

اثر تنش کم آبی بر کار آیی مصرف آب ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط مشهد

سید حسام موسوی, جواد وفابخش, رضا صدرآبادی حقیقی
بازدید: 254
بازدید: 191

اثرات مدیریت حاصلخیزی و حفاظتی خاک در تناوب های زراعی مختلف بر خصوصیات بانک بذر در یک نظام ارگانیک

صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی, نایجل تریچلی, جولیا کوپر, کارلو لیفرت, مک ایر
بازدید: 235