علمی - پژوهشی

تأثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکشها

ندا صفدری‌منفرد, ایرج الله دادی, محمدعلی باغستانی, حمید ایران نژاد, اسکندر زند, عاطفه رزازی
بازدید: 310
بازدید: 499

اثر جمعیت‌های مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک

اکرم فرشادی راد, اسماعیل دردی پور, محمدحسین ارزانش
بازدید: 199

اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز

ریحانه عسگرپور, رضا قربانی, علرضا کوچکی, علی اصغر محمد آبادی
بازدید: 530
بازدید: 210

ارزیابی تحمل به شوری تاج خروس (Amaranthus retrofelexus L.) در مرحله سبز شدن و گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده

محسن زعفرانیه, جعفر ولی زاده, سید مسعود ضیایی, مجید جعفری, محبوبه محسنی بابعبدانی
بازدید: 264