فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکشها

ندا صفدری‌منفرد; ایرج الله دادی; محمدعلی باغستانی; حمید ایران نژاد; اسکندر زند; عاطفه رزازی

اثر جمعیت‌های مختلف باکتریایی و قارچی بر روی آزادسازی پتاسیم خاک

اکرم فرشادی راد; اسماعیل دردی پور; محمدحسین ارزانش

اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز

ریحانه عسگرپور; رضا قربانی; علرضا کوچکی; علی اصغر محمد آبادی

ارزیابی تحمل به شوری تاج خروس (Amaranthus retrofelexus L.) در مرحله سبز شدن و گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده

محسن زعفرانیه; جعفر ولی زاده; سید مسعود ضیایی; مجید جعفری; محبوبه محسنی بابعبدانی