فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; فرزاد مندنی; حسن فیضی; شهرام امیر مرادی

اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره

الهه موسوی فر; محمدعلی بهدانی; مجید جامی الاحمدی; محمد سعید حسینی بجد

مدیریت تلفیقی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) در مزارع گندم در شرایط هیرم کاری

محمدعلی باغستانی میبدی; حسن سیدی پور; اسکندر زند; مهدی مین باشی معینی; فریبا میقانی; علی لشکری

اثر الگوهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L.) در کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون (اکوئیب)

مهران صفرخانلو; اسکندر زند; محمدعلی باغستانی; علیرضا ولدآبادی; علیرضا باقری