فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه¬ بر رشد و گلدهی زعفران (Crocus sativus L.)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; عبداله ملافیلابی; علی نوروزیان

ارزيابي كارايي مصرف نيترو‍ژن در نظام‌هاي زراعی توليد گندم (Triticum aestivum L.)

حمید رضا توکلی کاخکی; مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; علیرضا بهشتی

بررسی اثرات پرایمینگ و تنش کم‌آبی بر رشد و عملکرد آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.)

امیر رضا صادقی بختوری; بهمن پاسبان اسلام; نسترن حاجی زاده اصل