فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر مدیریت¬های تغذیه¬ای بر شاخص¬های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

نفیسه کمایستانی; پرویز رضوانی مقدم; محسن جهان; فاطمه رنجبر

ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.)

حسام‌الدین سلوکی; مهدی نصیری‌محلاتی; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم