فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخص¬های اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

هما عزیزی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی پارسا; محمود شور; رضا خراسانی

اثر تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (L. Brassica napus)

ابوالفضل توسلی; طاهره موسوی; عیسی پیری; مهدی بابائیان

ارزیابی کارایی نیتروژن در ارقام ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه

منصور احمدی; فرزاد مندنی; محمود خرمي وفا; غلامرضا محمدی; علی شیرخانی

ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ذرت علوفه¬ای (Zea mays L.) در خراسان جنوبی

سید محمد جعفر اصفهانی; کریم نادری مهدیی; حشمت اله سعدی; آرش دوراندیش