فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی

مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; حمید رضا توکلی کاخکی; مهدیه سلطانی

اثرکود زیستی بر رشد، عملکرد دانه و اسانس رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش خشکی

حسین گرگینی شبانکاره; براتعلی فاخری; رقیه محمد پور وشوایی

تأثیر ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات رشد، میزان اسانس و عملکرد آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

نعیمه بیطرفان; احمد غلامی; حمید عباس دخت; مهدی برادران; فرحناز خلیقی سیگارودی

بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و ازتوبارور بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

قباد محمدپور; محمداقبال قبادی; غلامرضا محمدی; مختار قبادی

اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

شهرام امیرمرادی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا کوچکی; شهناز دانش; امیر فتوت

اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفران (Crosus sativus L.)

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; شهرام رضوان بیدختی; سارا سنجانی

تأثیر منابع مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata)

علی مجاب قصرالدشتی; عیسی مقصودی; یعقوب بهزادی; محمدجواد فریدونی

اثر روش خاک‌ورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

رضا طباطبایی; رضا توکل افشاری; محمد تقی ناصری; علیرضا کوچکی; نادر تنیده