فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر بقایای گیاهی و سطوح عناصر غذایی پرمصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

فاطمه خمدی; موسی مسگرباشی; پیمان حسیبی; معصومه فرزانه; نعیمه عنایتی ضمیر

اثر ورمی‏کمپوست و تلقیح میکوریزا بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط تنش کم‏آبی

الهام جهانگیری نیا; سید عطاالله سیادت; احمد کوچک زاده; منوچهر سیاح فر; محمدرضا مرادی تلاوت

ارزش اقتصادی خدمات بوم نظام های تولیدی گندم (aestivum L. Triticum) استان خراسان رضوی

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; افسانه امین غفوری; منصوره محلوجی راد; فرنوش فلاح پور