فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانهزنی

حمیدرضا فلاحی; پرویز رضوانی مقدم; محمدبهزاد امیری; مهسا اقحوانی شجری; رستم یزدانی بیوکی

بررسی اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت رقابت علف‌های هرز

زهرا جوزاریان; علیرضا یدوی; محسن موحدی دهنوی; عیسی مقصودی

اثر تلقیح با کود های بیولوژیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)

بهروز اسماعیل پور; عزیزه فرجی مهمانی; فاطمه سفید کن; بهلول عباس زاده; کاظم خاوازی; علیرضا قنبری