فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L.

سید محمد کاظم تهامی زرندی; پرویز رضوانی مقدم; محسن جهان

30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها

مهدی نصیری محلاتی; علیرضا کوچکی; رضا قربانی; سرور خرم دل

30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; رضا قربانی; سرور خرم دل

اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی

سکینه جبارپور; سعید زهتاب سلماسی; هوشنگ آلیاری; عزیز جوانشیر; محمدرضا شکیبا

تأثیر کاربرد سیلیسیوم بر صفات فیزیولوژیکی و رشد گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل

عزیز کرملاچعب; محمد حسین قرینه; عبدالمهدی بخشنده; محمدرضا مرادی تلاوت; قدرت اله فتحی

معرفی شاخصی برای ارزیابی خشکی با استفاده از تکنیک تجزیه به مؤلفه های اصلی

سروناز فرهنگ فر; جعفر کامبوزیا; رضا دیهیم فرد; سعید صوفی زاده; بابک میرباقری

بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و عدس (Lens culinaris L.) در کشت دوم

اسماعیل رضائی چیانه; مهدی تاج بخش; اروج ولیزادگان; فرزاد بنایی اصل