فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی عملکرد ریحان Ocimum basilicum L.)) و کنجد (Sesamum indicum L.) در ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی

آلاله متقیان; همت اله پیردشتی; وحید اکبر پور; غزال سراج پور; محمد یعقوبی خانقاهی; سجاد شریعت نژاد

ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف‌های هرز و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس 704

رضا مرادی طالب بیگی; هادی پیرسته انوشه; محمد جواد احمدی لاهیجانی; یحیی امام

ارزیابی کیفیت علوفه ارزن دم‏روباهی (Setaria italica (L.) P.Beauv) در مراحل مختلف رشد

فاطمه ایزدی یزدان آبادی; یوکابد اسماعیل پور اخلمد; آرش امیدی; محمد علی بهدانی