فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان

امیر بهزاد بذرگر; افشین سلطانی; علیرضا کوچکی; ابراهیم زینلی; علیرضا قائمی