علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 121

ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان

امیر بهزاد بذرگر, افشین سلطانی, علیرضا کوچکی, ابراهیم زینلی, علیرضا قائمی
بازدید: 74
بازدید: 69
بازدید: 29