علمی - پژوهشی

بازدید: 746

ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان

امیر بهزاد بذرگر, افشین سلطانی, علیرضا کوچکی, ابراهیم زینلی, علیرضا قائمی
بازدید: 549
بازدید: 247
بازدید: 261
بازدید: 233