اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر علیرضا کوچکی
سردبیر: دکتر پرویز رضوانی مقدم
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۷۱۳
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۸۱
تلفن: +۹۸ ۵۱ ۳۸۸۰۴۶۵۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ردپای اکولوژیکی غذا در ایران

علیرضا کوچکی; مهدی نصیری محلاتی; سرور خرم دل

بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و كيفي علوفه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.)

مرضیه اله دادی; یعقوب راعی; بابک بحرینی نژاد; اکبر تقی زاده

مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم

لیلا سلیمانپور; روح اله نادری; احسان بیژن زاده; یحیی امام

مستندسازی فرآیندهای تولید گندم (Triticum aestivum L.) در سیستم‎های آبی و دیم در استان گلستان

مریم طهماسبی; محمود رمرودی; افشین سلطانی; احمد قنبری; برات علی فاخری

ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی برخی گونه‌های آویشن (Thymus spp.) جهت کشت در فضای‌سبز

حسن ملکی لجایر; هدایت زکی زاده; یوسف حمیداوغلی; اسماعیل چمنی; محمد حسن بیگلوئی

براساس تصمیم هیئت تحریریه مجله بوم شناسی کشاورزی از این پس کلیه ارزیابان محترم مقالات که در ارزیابی ها ، همکاری لازم مبذول فرمایند در هرسال در چاپ یک عنوان مقاله آنها تسریع خواهد شد.

Note: Since this journal is based on the results of research associated with the natural environments manuscript prepared based on the result of controlled environments such as greenhouse and laboratory are not accepted for publication.