1.
تهامی زرندی س, رضوانی مقدم پ, جهان م. مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L. jag [اینترنت]. 18آوریل2016 [ارجاع شده 24آگوست2019];2(1):63-4. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/7603