1.
رضوی دربارس, لکزیانا, حلاج نیاا, حق نیاغ. تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum aestivum L.) و یونجه (Medicago sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی. Agry [اینترنت]. 8 فوریه 2011 [ارجاع شده 25 اکتبر 2020];2(1):19-6. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/7593