1.
رضائی چیانه ا, رسولی ی, جلیلیان ج, قدسی م. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی. jag [اینترنت]. 19می2018 [ارجاع شده 20سپتامبر2019];11(1):69-5. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/71201