1.
عسکری ع, اردکانی م, وزان س, پاک نژاد ف, حسینی ی. اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح تنش خشکی. jag [اینترنت]. 18مارس2019 [ارجاع شده 17ژوئن2019];10(4):1229-44. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/63405