1.
عسکریع, اردکانیم, وزانس, پاک نژادف, حسینیی. اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح تنش خشکی. Agry [اینترنت]. 18 مارس 2019 [ارجاع شده 17 اکتبر 2019];10(4):1229-44. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/63405