1.
بهشتی ع, سید کابلی ا. تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum bicolor L. Moench)). jag [اینترنت]. 30آگوست2016 [ارجاع شده 21آگوست2019];9(3):848-61. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/56944