1.
محلوجی رادم, رضوانی مقدمپ, پارسام, اسدیق, شاهنوشین. تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum tuberosum L.) در منطقه فريمان. Agry [اینترنت]. 18 مارس 2019 [ارجاع شده 17 اکتبر 2019];10(4):1051-66. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/45973