1.
محمدپوروشواییر, قنبریا, فاخریب. اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.). Agry [اینترنت]. 13 مارس 2017 [ارجاع شده 25 اکتبر 2020];9(3):652-74. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/40529