1.
اردکانی م. ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت‌ تأثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی. jag [اینترنت]. 14سپتامبر2014 [ارجاع شده 21آگوست2019];6(2):324-38. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/39372