1.
معین الدینیسشا, زندا, کامبوزیاج, مهدوی دامغانیع, دیهیم فردر. ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ. Agry [اینترنت]. 14 سپتامبر 2014 [ارجاع شده 30 سپتامبر 2020];6(2):250-65. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/39367