1.
معین الدینی سشا, زند ا, کامبوزیا ج, مهدوی دامغانی ع, دیهیم فرد ر. ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ. jag [اینترنت]. 14سپتامبر2014 [ارجاع شده 20سپتامبر2019];6(2):250-65. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/39367