1.
مجاب قصرالدشتیع, بلوچیح, یدویع, قبادیم. تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت. Agry [اینترنت]. 28 می 2014 [ارجاع شده 25 اکتبر 2020];6(1):118-29. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/35679