1.
قربانی ر, کوچکی ع, جهان م, نصیری م, رضوانی مقدم پ. استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی. jag [اینترنت]. 8می2010 [ارجاع شده 21آگوست2019];1(2):117-28. Available from: https://agry.um.ac.ir/index.php/agroecology/article/view/2693