1.
فریدیف, رمرودیم, گلویم, سیاهسرب, خاوری خراسانیس. بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea mays L.) در شرایط شور. Agry [اینترنت]. 4 آگوست 2013 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];5(2):188-97. قابل دسترس در: https://agry.um.ac.ir/article/view/24498